Ordlista

Det är inte alltid lätt att hålla reda på ord och termer som uppkommer i samband med akustikreglering eller bullerbekämpning.
Här nedan har vi försökt klargöra några begrepp och ord. Om du inte hittar ett ord du vill ha förklaring på, hör av dig till oss så hjälper vi dig så gott vi kan.

 

Alla/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/XZY/Ä/Å/Ö/

Akustik = Läran om ljud. Pratar man om ett rums akustik så menar man rummets ljudkaraktär och ljudutbredning. Kommer från grekiskan och betyder att göra sig hörd.
Absorbent = Element (oftast en skiva av något slag) som absorberar eller ”tar upp” ljud.
Absorption = Med absorption menas olika tings möjlighet att ”suga upp” saker. I vårt fall ljud.
Akustikreglering = Åtgärder för att förändra ett rums akustiska egenskaper.
Akustikplatta = Det som vi kallar ljudabsorbent eller absorbent. (se förklaring ovan)     Palett, Sonett
Avskärmning = Anordning som tar bort ljudet genom att skärma av ljudet. Se Textildraperi och Kontorsskärmar.
Absorptionsklass = Absorbenter delas in i absorptionsklasser (A-E) beroende på deras absorberande egenskaper.
Absorptionskoefficient = a, beskriver en ytas förmåga att absorbera ljud. Enhet (S) Sabin.
Avskärmning = Draperier och kontorsskärmar är våra produkter som är lämpliga att använda vid avskärmning av lokaler.

Buller = Oönskat ljud. Arbetsmiljöverket har satt en gräns på 80 Decibel för en 8-timmars dag.
Bullerbekämpning = Metoder för att ta bort oönskat ljud.
Bullerskiva = Ljuddämpande skiva som man sätter upp för att dämpa oönskade ljudkällor (buller).
Bas = Låga toner. Toner som har låg frekvens.
Baffel =Vår vertikala absorbent kallas även baffelabsorbent.
Bullerdosiometer = Apparat som mäter bullerbelastningen under en längre tid, t.ex. en arbetsdag.

C-filter = Se dBC
Clarity är ett mått på taltydlighet som främst utvärderar större samlingslokaler eller konsertlokaler. Ljudenergin i de tidiga ljudreflexerna, under de första 50 alternativt 80 ms, jämförs med de senare. Ju högre C50/C80 värde desto högre taluppfattbarhet.

dB = Förkortning för Decibel
dBA = dB beräknad med ett vägningsfilter. A-filter är ett filter som motsvarar en människas hörsel. Ger en stor dämpning vid lägre frekvenser.
dBC = dB beräknad med ett vägningsfilter. C-filter som ger ett nästintill ovägt värde mellan 63-8 000 Hz.
DnT,w =enhet på fältvärdet som används för att ange konstruktionens vägda standardiserade ljudnivåskillnad då rummets djup från skiljeytan är större än 3,1m.
Decibel = Enhet för att mäta ljudet intensitet/styrka (i praktiken ljudtryck).
Dosimeter = Se Bullerdosimeter.
Direktljud = Ljud som kommer rakt från ljudkällan, d.v.s. inte reflekterande Ljud.
Diagonalabsorbent = akustikplatta som sätts diagonalt och som på ett effektivt sätt reglerar hela frekvensområdet – speciellt de lägre frekvenserna.

Efterklang = Det ljud som finns kvar efter att ljudkällan tystnat.
Efterklangstid = Begrepp inom rumsakustiken. Den tid i sekunder det tar för ljudet att minska 60 dB.
Eko = Ljud som reflekteras från en yta och återkommer till lyssnaren. Uppfattas som ett separat ljud.
Ekvivalent ljudnivå = Medelljudnivån under en given tid. T.ex. kan ett impulsljud påverka så att det ekvivalenta ljudet blir högt.

Frekvens = Inom akustik – antal gånger som ljudet ”svänger” per tidsenhet. Mäts i Hertz. Låga frekvenser = bastoner, höga frekvenser = diskanttoner.
Fladdereko = Ljud som reflekteras av flera ytor innan det kommer tillbaka till lyssnaren.
Flanktransmission = När ljudet inte tar den kortaste vägen mellan två rum, utan istället transporteras en omväg t. ex. genom ett bjälklag.

Hertz = Enheten på måttet som anger hur många tryckvågor som träffar trumhinnan under 1 sekund. Frekvensen 100 Hz är 100 svängningar per sekund. Hörbara ljud ligger mellan 20 – 20 000 Hz.
Hz = Förkortning av Hertz.
Hörbart ljud = Ljud som det mänskliga örat kan höra. Hörbart ljud ligger mellan 20 Hz till 20 000 Hz.

Infraljud = Ljud med frekvens lägre än 20 Hz.
Impulsljud = Ljud som varar mindre än 1 sek och vars peakvärde (toppvärde) överstiger ljudnivån med mer än 15 dB.

Kontorsskärm = Annordning som skärmar av och, i vissa fall, absorberar ljud. Behöver oftast kompletteras med ljudabsorbenter i taket för bästa resultat. Se länk till höger för mer info.

Ljudabsorbent = Element (oftast en skiva av något slag) som absorberar eller ”tar upp” ljud.
Ljudisolering = Anordning för att hindra oönskad ljudspridning.
Ljudöra = Ljudöra är en apparat som åskådliggör när ljudnivån i ett rum blir för högt, oftast visuellt.
Ljudets hastighet = I vanligt tal brukar man sätta ljudets hastighet till ca 340 m/s. Detta gäller i luft vid normalt atmosfärstryck och vid 20 grader Celsius. I t.ex. glas och stål rör sig ljudet med en hastighet av ca 5000 m/s.
Luftljud = Ljud som utbreder sig i luft.
Ljudeffektsnivå = LW, det logaritmerade förhållandet mellan den aktuella ljudeffekten och den ISO-standardiserade referensnivån W0=10-12W. LW=10*log(W/W0)
Ljudintensitetsnivå = LI, det logaritmerade förhållandet mellan den aktuella ljudintensiteten och den ISO-standardiserade referensnivån I0=10-12 W/m2. LI=10*log(I/I0)
Ljudnivå = Frekvensvägd ljudtrycksnivå. Ljudnivå presenteras ofta som A-vägd (LpA(dB) eller C-vägd (LpC(dB), se dBA, dBC.
Ljudtrycksnivån= Lp, förhållandet mellan det aktuella ljudtrycket och den ISO-standardiserade referensnivån p0=20*10-6. Lp=20*log(p/p0)

Membranabsorbent = Ljudabsorbent vars svängande massa tar upp ljudet.

Nod = För ljud. Den punkt för en våg där amplituden är noll. I noden har partikelhastighten max hastighet.

Oönskad ljudkälla = Oönskat ljud. Arbetsmiljöverket har satt en gräns på 80 Decibel för en 8 timmarsdag.
Oktavband = Uppdelning av frekvenser vid mätning för att lättare kunna skapa överskådliga resultat.

Porösa absorbenter = Absorbenter av t ex mineralull. Dämpar ljudet genom att med friktion minska luftpartiklarnas rörelse.

Rumsklang = Det ljud som finns kvar efter att ljudkällan tystnat.
Reflekterande ljud = Ljud som INTE kommer direkt från ljudkällan utan t.ex. studsar via en vägg.
Reduktionstal = R, mäts i enheten dB. Reduktionstalet är ett mått som anger hur stor ljudisoleringen reducerar ljudet. R anger resultat från ljudlaboratorium medan R’ anger fältvärden.

Sabine = FysikernWallace Clement Sabine (1896-1919). Sabine´s formel T=0,163*V/(aA). Där a är absorptionskoefficienten mäts i enheten Sabine (S).
Skärmvägg = Anordning som skärmar av och, i vissa fall, absorberar ljud. Behöver oftast kompletteras med ljudabsorbenter i taket för bästa resultat.
Stegljud = Ljud som alstras vid t. ex. gång på bjälklag. Ljudet transporteras via konstruktionen vidare ut till luften på andra sidan.
Stolstass = Sätts på stolar för att minska bullernivån vid förflyttning. Kontakta oss för mer info.
Stomljud
= Benämning för att beskriva att ljud förekommer i byggnadskonstruktionen.
STIPA (Speech Transmission Index for Public Address) anger taluppfattbarheten i t.ex ljudsystems talande utrymningslarm på en skala från 0 till 1.

Takabsorbent = Absorbent som monteras i taket.
Textildraperi = Ett alternativ till skärmväggar som även kan ge reglerbar akustik.
T20 = Beskriver mätmetoden för efterklangstid. Vanlig metod vid fältmätningar av efterklangstid. Mätning av en sänkning av ljudtrycksnivå 20 dB. Därefter multipliceras resultatet med faktor 3. Detta för att få sänkningen av 60 dB.
T30 = Beskriver mätmetoden för efterklangstid. Metod vid fältmätningar av efterklangstid. Mätning av en sänkning av ljudtrycksnivå 30 dB. Därefter multipliceras resultatet med faktor 2. Detta för att få sänkningen av 60 dB.
T60 = Beskriver mätmetoden för efterklangstid. Metod vid fältmätningar av efterklangstid. Mätning av en sänkning av ljudtrycksnivå 60 dB.
Tersband = Uppdelning av ett oktavband i tre delar.
Trumljud = Ljud som alstras vid t.ex. gång på bjälklag och sprider sig i samma rum.
Tonhöjd = Inom akustik – antal gånger som ljudet ”svänger” per tidsenhet. Mäts i Hertz. Låga frekvenser = bastoner, höga frekvenser = diskanttoner.

Ultraljud = Ljud med frekvens över 18 000 Hz.

Vertikal absorbent = Absorbent som monteras hängades vertikalt. Baffel är ett annat ord för vertikaltmonterad absorbent.
Vätskeljud = Ljud som utbreder sig i vätska.

Överhörning = Ljud som sprider sig mellan rum via installationer, ventilationskanaler m.m.