Skolmiljö

Klassrum

I ett klassrum är det viktigt att ha takabsorbenter jämt fördelade över hela takytan. Vid klassisk katederundervisning är det lämpligt att placera väggabsorbenterna på den bakre väggen i klassrummet. För att alla elever ska ha möjlighet att höra det läraren säger. Ljudet förhindras då att studsa tillbaka in i klassrummet.

I klassrum där mycket grupparbete och enskilt arbete är vanligt bör väggabsorbenter placeras på en lång- och en kortsida av rummet. Då dämpas ljudet i olika riktningar. Väggabsorbenterna bör även placeras i lämplig höjd för bästa ljuddämpning, höjden avser den nivå där elevernas huvud mest är.

Kravet på efterklangstiden för klassrum i skola är 0,5 sekunder.


hearing_sign

Hörselskadade elever

För hörselskadade elever är det oftast svårt att förstå vad som sägs under lektioner.  Det är extra viktigt med god ljudmiljö för dessa elever. För att dessa elever ska kunna uppfatta vad som sägs och kunna koncentrera sig ska rummen vara jämnt dämpade över alla frekvenserna. Kraven på efterklangstider för dessa är högt ställda. Det ska vara väl dämpat och jämt dämpat.

Det händer att skolor får in en elev med hörselnedsättning och måste åtgärda vissa lektionssalar för att det finns krav på rumsakustiken. Kravet ligger inte bara i hur kort efterklangstiden ska vara utan även att det ska finnas väggabsorbenter i dessa lektionssalar.

Problemet blir att åtgärderna görs bara för de lektionssalar som är inplanerade för den eleven, nästa termin går samma elev i andra lektionssalar. Då ska de göras åtgärder igen, det bästa vore att hela skolor åtgärdades direkt för att kunna ta emot hörselskadade elever.


Matsal

Matsalarna i skolorna är ofta stora till volymen och ju större volym desto längre är efterklangstiden i lokalen. Det är många personer som vistas samtidigt vilket gör att ljudnivån blir hög. Sedan störs måltiden av ljudet från köket.

För att kunna motverka detta och skapa bättre ljudmiljö i matsalar är det effektivt med takabsorbenter, väggabsorbenter och skärmväggar.

I vårt produktsortiment finns det avtorkningsbara skärmväggar som lämpar sig för avskärmning vid diskinlämningen.

Kravet på efterklangstiden för matsal i skola är 0,5 sekunder.


Förskola

På många håll är förskolan drabbad av stora barngrupper, vilket medför högre ljudnivåer. Det är bra att försöka dela upp gruppen i mindre grupper för att kunna sänka ljudnivån. Oavsett storlek på barngruppen så hörs och syns barn. Med hjälp av ljuddämpande skärmar kan avdelningen delas av till mindre rum i rummet. Just för förskola rekommenderar vi skärmar med en höjd på mellan 100-140 cm, för att personalen ska kunna ha en bra överblick. Även fast det finns bra ljudabsorbenter i taket så bör det finnas väggabsorbenter, dessa ska placeras lågt på vägg. På så sätt placeras ljudabsorbenterna så nära ljudkällan som möjligt, vilket i detta fall är alla barn.

För att skapa bättre ljudmiljö i förskolor är det effektivt med takabsorbenter, väggabsorbenter och skärmväggar.

Kravet på efterklangstiden för ett hemrum på en förskola är 0,5 sekunder.

Ljudabsorbenter för skolmiljö