Ljudproblem

Akustiken i ett rum påverkas dels av rummets volym (efterklangstiden ökar med rumsvolymen), dels väggars, taks och golvs förmåga att fånga upp ljudet. Även rummets möblering och utrustning inverkar på akustiken. Kort sagt kan man säga att ett hårt rum har lång efterklangstid och ett dämpat rum har kort efterklangstid.

Buller är ljud som upplevs irriterande. En åtgärd som ofta vidtas för att förbättra ljudklimatet i en lokal är att öka rumsabsorptionen. Detta kan man göra genom att montera ljudabsorbenter i tak och på väggar.

Om en ljudkälla i ett rum plötsligt stängs av kommer ljudet i rummet inte att upphöra direkt. Direktljudet från källan kommer visserligen att upphöra, men efterklang är det ljud som finns i rummet från tiden före ljudkällans avstängning kvarstår en kort tid på grund av reflektioner i rummets begränsningsytor och klingar av succesitvt. Den tid tar för ljudet att klinga av i en lokal kallas för efterklangstid.

Vi arbetar mycket med att mäta efterklangstider i olika utrymmen för att ta reda på hur den befintliga akustiken är. När man vet efterklangstiden i en lokal har man möjlighet att ta reda på hur mycket ljudabsorption som krävs för att förbättra akustiken.

ljudproblem

 

Ljudets påverkan

Buller är ljud som man upplever som störande och irriterande. Buller kan vara hörselskadligt och ge upphov till olika fysiska reaktioner.

Människans öra kan särskilja och uppleva olika slags ljud. Även under sömnen påverkas hörselorganet och oväntade ljud kan väcka oss. Åldrandet gör att kroppens organ förändras, det gäller även örat. Normalt har äldre människor svårare att höra höga toner, det vill säga känsligheten minskar mer för höga toner än för låga.

Hörselskada

Ju starkare buller man utsätts för, desto kortare tid behövs för att en hörselskada ska uppstå. Förutom hörselnedsättning så uppstår också ofta så kallad tinnitus som bland annat kan orsakas av höga bullernivåer. Tinnitus är mer eller mindre permanenta öronsusningar eller ringningar.

Hörseln är enormt viktig för att människan ska kunna kommunicera. Olika grad av hörselskador påverkar språkuppfattningen olika mycket. I språket är det konsonanterna som är viktigast för språkuppfattninen. Detta beror på att konsonanterna består av höga frekvenser. Det är i de höga frekvenserna örat förlorar förmågan att uppfatta först.

När man ljuddämpar ett rum brukar man lyckas dämpa väldigt väl i de höga frekvenserna men mindre bra i de låga frekvenserna. För personer med hörselskada blir detta inte bra, hörselskadade har väldigt svårt att uppfatta vad som säg i ett sådant rum. Det som händer är att de höga frekvenserna dör ut snabbare än de låga, de låga frekvenserna tar över i rummet och man får svårt att höra de höga frekvenserna så som konsonanterna i ett språk.

Sömn

Hörseln är aktiv dygnet runt medan ögonen får vila medan vi sover. Bra sömn är viktigt för att vi ska må bra. Därför är det väldigt viktigt att vi inte har något störande buller när vi sover.

oronpropp

aktiviteter_fiskare

 

Angered_valvett

Rumsakustik

Rumsakustiken bekriver hur ljud reflekteras och absorberas i ett rum. Det syftar till hur bra eller dålig ljudmiljön är i ett rum. Vanligtvis bedömer man ljudmiljön genom att mäta efterklangstiden i rummet. För att ändra akustiken i ett rum tillför man eller tar bort saker som dämpar ljudet, som t. ex. ljudabsorbenter.

Om rummet har lång efterklangstid påverkas också möjligheten att uppfatta tal negativt eftersom tidigare talljud lever kvar som ekon i rummet och maskerar efterföljande ljud. Det blir också svårare att uppfatta varifrån ljudet kommer.

Ljudabsorbenter

En bra ljudabsorbent består av poröst material som t. ex. mineralull eller stenull. Mjuka material som textilier dämpar ljudet till viss del men bara i de höga frekvenserna. Tjockleken på ljudabsorbenterna påverkar hur mycket de dämpar och i vilka frekvenser ljudet dämpas. Ytskiktet är en annan viktig del av en ljudabsorbent, ytskiktet måste vara öppet så att det släpper igenom ljudvågorna.