, ,

Buller från intilliggande rum

Ett vanligt ljudproblem både i hemmiljö och arbetsmiljö är störande ljud från intilliggande rum. Kanske hörs samtal, musik eller TV från det andra rummet. De oönskade ljuden kallar vi buller. Ljudtransport är vanligt förekommande via undertak, flankstransmission (ljud via anslutning mot golv, väggar eller tak), dörrar, glaspartier, överhörning via ventilation eller håltagningar. Det kan även bero på undermålig väggkonstruktion.

Reduktionstal
Det mätetal som används för att se hur mycket ljud som transporteras genom exempelvis en vägg kallas reduktionstal (R´w). Ju högre reduktionstal – desto bättre är ljudisoleringen. En ”vanlig enkel” väggkonstruktion, gips-träreglar-gips, ger en ungefärlig ljudreduktion på Rw=30 dB. Riktvärdet för väggkonstruktioner mellan kontor är 35 dB, och mellan kontor-konferensrum 44 dB.

Hitta var ljudet passerar
Placera en bullerkälla (t.ex. en radio) i det ena rummet och lyssna i det intilliggande. Är det möjligt att hitta väggens ”svaga punkt” där ljudet passerar? Det kan vara till exempel håltagningar, ventilation eller mellan golv och vägg. När den svaga punkten är lokaliserad vet man var det behöver åtgärdas.

Vad kan man göra?

  • Ljudabsorbenter kan monteras i rummen för att skapa en lugnare ljudmiljö och lägre ljudnivå. Vilket gör att mindre ljud kan störa intilliggande rum. Ljudabsorbenter kan placeras både i tak, väggar och som skärmar.
  • Om väggkonstruktionen är undermålig eller om ljudet passerar via dörr eller fönster kan ljuddämpande draperier monteras.
  • Komplettera med en ny fristående vägg med isolering om den befintliga väggen är undermålig.
  • Vid de fallen rummen har undertak och väggar som inte går ända upp till bjälklaget så kan ljudtransporten ske genom undertaksskivorna. För att hindra ljudet att passera från det ena rummet till de andra behövs då ett tyngre material i taket (t.ex. Parafon Decibel 42, alternativt lägga gips ovanför det befintliga undertaket).
av